Vedtægter

Vedtægt for Foreningen Dragekompagniet

Prolog

Foreningen Dragekompagniet blev stiftet 12. januar 2017 af Janne Kjærsgaard, Joe Hansen, Dorte Olsen, Ida Maria Tjalve, Karina Nielsen, Astrid Kjær Jensen, Olga Baunbak Reilly m.fl.

Formålet med Foreningen Dragekompagniet er at tilbyde og udvikle kulturelle og sociale aktiviteter for børn og unge, der befinder sig i udsatte sammenhænge. Disse kan fx omfatte fysisk/psykisk syge børn og unge, børn af fysisk/psykisk syge forældre, børn i belastede (f.eks. misbrugs-) miljøer og boligområder, børn anbragt udenfor hjemmet, børn i flygtninge- og andre krisecentre og børn af fængslede forældre.

Foreningen har afsæt i Den røde Drage, et omrejsende børnekulturværksted, som er et veletableret samarbejde mellem Kirkens Korshær Drejervej og Heksen Børne- og dukketeater. Den røde Drage er primært finansieret af Arnes Børne- og Ungdomsfond og har overvejende virkefelt i Københavns kommune. Metode og koncept i Den røde Drages virksomhed bygger på Den blå Heks (Janne Kjærsgaard)`s erfaringer og samarbejde med Rigshospitalets BørneUngeProgram, som igennem mange år har udviklet på ide og metode omkring betydningen af Frirum for syge/udsatte børn og unge. Den røde Drage har et mangeårigt og velfungerende samarbejde med københavnske kvindekrisecentre, bemandede legepladser i København, Rigshospitalet og senest Kriminalforsorgen og Aktivitetsstedet Muhabet.

Udøvende kunstnere fra Den røde Drage har hermed organiseret sig i Foreningen Dragekompagniet, for sammen med nuværende og nye interesserede parter at støtte Den røde Drages virke og skabe mulighed for videreudvikling og iværksættelse af nye opsøgende projekter, med mulighed for et bredere virkefelt rundt i Danmark og udenfor landets grænser, nye målgrupper og samarbejdsparter og mulighed for at inddrage nye og flere udøvende kunstnere.

Respekt og omsorg for det enkelte menneske og vilje til at opsøge børn og unge i særlig udsatte sammenhænge uanset problemernes art og udtryk, er fundamentet for al Dragekompagniets virksomhed. 

Vedtægt for Foreningen Dragekompagniet

§ 1
Navn, hjemsted og logo

1.1. Foreningen Dragekompagniet er stiftet 12.1. 2017 og er en landsdækkende forening.

1.2. Foreningens navn er Foreningen Dragekompagniet.

1.3. Dragekompagniets hjemsted er Københavns kommune.

1.4. Foreningen Dragekompagniet ejer navnet, logoet og dertil hørende hjemmesidedomæne www.dragekompagniet.dk.

§ 2
Formål

 2.1. Det er foreningens formål at give børn og unge i udsatte sammenhæng mulighed for

 • frirum
 • for leg og kulturelle oplevelser i trygge sammenhænge
 • at give hvert enkelt barn og ung opmærksomhed, omsorg og nærvær.

2.2. Foreningen vil

 • medvirke til at medlemmerne og offentligheden får kendskab til foreningens arbejde
 • etablere og medvirke i samarbejde vedrørende kulturelle og sociale aktiviteter for børn og unge
 • bidrage med viden og erfaringer fra aktiviteter for børn og unge i udsatte sammenhænge.

2.3. Foreningens formål er almennyttigt / velgørende.

§ 3
Medlemskab

 3.1. Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages i foreningen.

§ 4
Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion

 4.1. Ønske om indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller e-mail. Kontingent er forfaldent ved indmeldelsen.

4.2. Udmeldelse kan ske via e-mail til foreningen med mindst 1 måneds varsel. Der tilbagebetales ikke kontingent.

4.3. Et medlem af foreningen, der aktivt modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes, hvis mindst flertallet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

§ 5
Kontingent

5.1. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet gælder for perioden 1. januar til 31. december.

5.2. Der betales kontingent ved optagelsen og herefter ved næste ordinære kontingentopkrævning.

5.3 For at hverve flere medlemmer kan bestyrelsen beslutte at gennemføre en hvervekampagne. I kampagneåret kan der gives et års gratis medlemskab til de nye medlemmer.

§6
Ordinær generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

6.3. Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent, eller er blevet medlem som følge af en hvervekampagne, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

6.4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel via e-mail med angivelse af dagsorden.

6.5. Alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, eller er blevet medlem som følge af en hvervekampagne, har stemme- og taleret.

6.6. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. De særlige regler for beslutning om foreningens opløsning fremgår af § 16.

6.8. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

6.9. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.10. Dirigenten vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

§ 7
Dagsorden

 7.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:
  – I ulige år: Valg af formand for 2 år
  – I lige år: Valg af næstformand for 2 år
  – i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  – lige år vælges 2 bestyrelsesmedlem for 2 år (første gang i 1 år)
  – valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 7. Valg af registret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor
 8. Eventuelt
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden, skriftligt eller via e-mail forlanger det.

8.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

8.3. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 9
Bestyrelsen

 9.1. Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent eller er blevet medlem som følge af en hvervekampagne, er valgbare til bestyrelsen.

9.2. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for en toårig periode med funktionsperiode 1. maj til 30. april, samt to suppleanter, der vælges for en etårig periode.

9.3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer.

9.5 Bestyrelsen mødes efter behov.

9.6. Formanden er talsmand for foreningen. I formandens fravær er det næstformanden, der fungerer som talsmand for foreningen.

9.7. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, der arbejder for at opnå formålet.

9.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat eller beslutningsreferat over bestyrelsens forhandlinger som godkendes ved det kommende møde.

9.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne af bestyrelsen er til stede ved et bestyrelsesmøde forudsat at enten formand eller næstformand er til stede.

§ 10
Bestyrelsesmøder

10.1. Bestyrelsen holder møde så ofte et bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor måtte ønske dette. Dog afholdes minimum 2 møder årligt.

10.2. Mødet indkaldes af formanden med mindst 10 dages skriftligt varsel (e-mail) under angivelse af dagsorden for mødet.

10.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Endvidere er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset at mødet ikke er lovligt varslet.

10.4. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

10.5. Medlemmer af foreningen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

§ 11
Bestyrelsesreferat

 11.1. Der føres et beslutningsreferat. Referatet skal godkendes af bestyrelsesmedlemmerne ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Derudover skal bestyrelsen tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis og at bestyrelsesreferaterne er tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

11.2. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. I dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.

§ 12
Regnskab og revision

12.1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december

12.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor og være tilgængelig for foreningens medlemmer mindst 8 dage før generalforsamlingen. Indtil foreningens omsætning/indtægter er på 150.000 kr. kan regnskabet alene revideres af foreningens interne kritiske revisor.

12.3. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Indtil foreningens omsætning/indtægter er på 150.000 kr. kan driftsregnskab og status alene være påtegnet af foreningens interne kritiske revisor.

12.4. En registret eller statsautoriseret revisor vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen .

12.5. Revisoren fastsætter selv sin arbejdsgang.  

§13
Tegningsregel

 13.1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.                           Næstformanden fungerer som formand for bestyrelsen i tilfælde af formandens fravær.

13.2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at tegne foreningen i nærmere angivne anliggender. 

§ 14
Formue og forpligtelse

14.1. Foreningens formue, bortset fra en rimelig kassebeholdning skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

14.2. Bestyrelsen skal sikre at foreningens formue bliver brugt til at opfylde foreningens formål.

14.3. Foreningen forpligtes ved underskrift af enten formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

14.4. Bestyrelsen kan give prokura, herunder meddele fuldmagt til foreningens bankkonti.

14.5. Optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse.

14.6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue.

§15
Økonomiske tilskud og indsamlinger

 15.1. Ud over medlemskontingenter søger foreningen at tilvejebringe sine økonomiske midler gennem indsamlinger, iværksættelse af indtægtsskabende aktiviteter, tilskud og bidrag fra offentlige myndigheder, fonde, organisationer, private virksomheder og private personer.

§ 16
Foreningens opløsning
 

16.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

16.2. I tilfælde af opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde velgørende formål for børn i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

16.3. Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling træffer beslutning om midlernes anvendelse ved opløsning.

§17
Ikrafttræden

17.1. Disse vedtægter er gældende fra vedtagelsen på den stiftende generalforsamling 12. januar. 2017.

17.2. Vedtægtens § 7.1. punkt 6 og § 9.2. er ændret på generalforsamlingen 27. marts 2019